International strategi sikrer rekordresultater i ekstraordinært år

 
2022 var et begivenhedsrigt år for Danish Agro, der med afsæt i koncernens internationale strategi leverede det med afstand bedste resultat nogensinde. Det resulterer i ekstraordinær stor overskudsudlodning.

Vi kommer ud af 2022 med kraftig vækst på både top- og bundlinje. Baggrunden for det ekstraordinære flotte resultat er ikke mindst, at vores internationale strategi for alvor har båret frugt i 2022. Især koncernens grovvareaktiviteter i Estland, Letland, Litauen, Polen og ikke mindst Tyskland har realiseret flotte resultater. 

I 2022 blev det også i høj grad understreget, at Danish Agro koncernen har en stærk finansiel robusthed. I efteråret fik vi refinansieret en ny kreditramme på EUR 600 mio. Opbakningen fra pengeinstitutterne var stor, og transaktionen var overtegnet. Det er meget positivt, at vi har så stor opbakning fra vores banker.

Finansielle resultater


2022 var et år præget af stor volatilitet, primært på grund af konflikten i Ukraine og de deraf følgende kommercielle udfordringer. På trods af det har Danish Agro koncernen leveret ekstraordinært flotte, finansielle resultater.

RESULTAT FØR SKAT

Danish Agro koncernen leverer et resultat før skat (EBT) på 1.209 mio. kr., hvilket er 560 mio. kr. højere end sidste år.

Det er et meget tilfredsstillende resultat, der afviger positivt i forhold til koncernens budgetter og målsætninger for året, og som er realiseret på trods af vanskelige markedsvilkår med volatile priser og internationale logistikudfordringer.
 

OMSÆTNING

Resultatet før skat er realiseret på baggrund af den højeste omsætning i koncernens historie på 59 mia. kr., hvilket er 34,2 % højere end i 2021. Stigningen i omsætningen vidner om en høj prismæssig stigning på afgrøder, gødning og råvarer, et øget aktivitetsomfang i særligt Baltikum og Tyskland og en generelt værdimæssig god høst i 2022.

Også koncernens salg af maskiner har oplevet fremgang i 2021. På trods af de logistikudfordringer, som corona-pandemien har medført, er det i koncernen lykkedes at sikre forsyningssikkerheden til vores kunder samt fastholde vores markedsandele.

DRIFTSINDTJENING

Danish Agro koncernens driftsindtjening (EBITDA) nåede et rekordhøjt resultat på 1.973 mio. kr., hvilket er 694 mio. kr. bedre end i 2021. Det flotte resultat er opnået på baggrund af en stor fremgang i driftsindtjeningen i forretningsområdet Agribusiness International og fastholdelse af driftsindtjeningen på koncernens øvrige forretningsområder. Samlet set vidner resultatet om, at Danish Agro koncernen står stærkt med en sund forretning og en positiv udvikling.
 

BALANCE

Den samlede balance er realiseret med 22,8 mia. kr. mod 19,8 mia. kr. i 2021. De generelt høje priser på afgrøder, gødning og råvarer er den primære årsag hertil. Dette påvirker særligt pengebindinger i varebeholdninger og tilgodehavender fra salg.
 

EGENKAPITAL OG SOLIDITET

Koncernegenkapitalen er steget med 995 mio. kr. og udgør 6,8 mia. kr. ved årets udgang. Det har medført, at soliditeten stiger til 29,6 % mod 29,1 % sidste år.

Hoved- og nøgletal

Se den samlede resultatopgørelse og balance samt oversigt
over pengestrømsopgørelse og diverse nøgletal.
HENT PDF

Organisationsdiagram

Danish Agro koncernen består af 6 divisioner der indenfor forskellige
ekspertiseområder servicerer den moderne landmand.
HENT PDF

Danish Agros vedtægter foreskriver, at foreningens medlemmer kan tilgodeses gennem overskudsudlodning med 10 % af overskuddet efter skat, når soliditeten er på mellem 25 - 30 %. Bestyrelsen har i år besluttet at udlodde 200 mio. kr. yderligere udover denne ramme. Det gør, at der samlet bliver udloddet 260 mio. kr. til Danish Agros medlemmer.

Danish Agro udbetaler 260 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne. Beløbet består af årets udlodning på 60 mio. kr., svarende til 10 % af moderselskabets resultat før skat samt en ekstraordinær udlodning på 200 mio. kr. Dermed har Danish Agro de seneste fem år samlet udloddet over 500 mio. kr. til medlemmerne.

ANDELSEJET SELSKABSSTRUKTUR

Danish Agro er et andelsselskab, som er ejet af 8.250 danske landmænd. For at være et troværdigt og fremgangsrigt andelsselskab er det afgørende at varetage medlemmernes interesser og sikre, at deres ønsker og behov bliver imødekommet. 

Vores ejere vælger medlemmer til delegeret forsamlingen, som derefter vælger bestyrelsen. Virksomhedens ledelse varetages af delegeret forsamling, bestyrelse og direktion i forening.

EJET AF 8.250 DANSKE LANDMÆND

Danish Agro er i dag ejet af 8.250 danske landmænd, og vores vigtigste opgave er fortsat at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder og skabe størst mulig værditilvækst for de landmænd, vi samarbejder med.

Strategisk fokus 2022+

Danish Agro koncernens hovedfokus er at sikre, at der skabes størst mulig værditilvækst for den enkelte landmand. Dette udspringer af vores vision om at være den foretrukne og mest betydende samarbejdspartner for landbruget i Skandinavien og Østersøregionen.

I Danish Agro koncernen tror vi på, at de bedste resultater skabes i fællesskab. Derfor kalder vi vores koncernstrategi Stronger Together. Helt konkret betyder dette, at vi stiler mod at skabe de bedst mulige samarbejder både internt i koncernen og med vores kunder, så vi i endnu højere grad formår at udnytte vores samlede viden og styrke.

Strategien tager udgangspunkt i de tendenser, som Danish Agro koncernen ser for landbruget, forbrugerne og markedet generelt. Udviklingen imod færre og større landbrug, bæredygtighed, fødevarekrav, digitalisering og nye forretningsmodeller er gode eksempler på dette.

Med udgangspunkt heri er defineret en række konkrete initiativer, der alle har det overordnede formål at skabe værdi på den enkelte bedrift. Fem gennemgående temaer udgør omdrejningspunktet for de strategiske indsatser, der har været i fokus i 2022, og som vil definere indsatserne de kommende år.

UDVIKLING, INNOVATION OG SAMARBEJDE
I samarbejde med landmænd og øvrige aktører skal vi indrette vores organisation samt udvikle nye produkter, så vi skaber værdi for vores kunder.

DIGITALISERING
Vi skal sikre vores eget digitale setup samt at de produkter, vi udvikler, skaber værdi på bedrifterne. Samtidig skal vi sikre en meget høj grad af IT-sikkerhed.

GRØN OMSTILLING
Vi skal indgå i samarbejder på energiområdet og hjælpe landmændene med løsninger og ydelser, så de i endnu højere grad kan deltage aktivt i den grønne omstilling.

PROTEINER OG PLANTEBASEREDE FØDEVARER
Vi skal tage del i udviklingen af nye, plantebaserede fødevarer. Samtidig skal vi fremtidssikre en ansvarlig proteinforsyning til fødevareproduktion og tage del i udviklingen af nye proteinprodukter.

FREMTIDENS MEDARBEJDERE
Vi skal tage ansvar for at formidle det fantastiske potentiale, der er i landbrugsbranchen, til fremtidens medarbejdere. Vi skal både kunne tiltrække nye kompetencer og udvikle de dygtige medarbejdere, vi allerede har.

Forretningsområder

Danish Agro er sat i verden for at understøtte landmænd med at producere fødevarer i verdensklasse.
Vores værdikæde strækker sig hele vejen fra mikroskopet i laboratoriet over maskinerne i marken og til middagsbordet.

Hovedmål 2023

Danish Agro koncernen står stærkt efter et økonomisk rekordår i 2022. Usikkerhed på en lang række parametre medfører dog, at sigtbarheden for det kommende år er diset. Det sætter sit præg på forventningerne til 2023.

I 2023 bliver styring af omkostninger og risiko helt centralt i Danish Agro, idet stærkt stigende renter, høje energiomkostninger og fortsat volatilitet på markederne forventes at sætte præg på året. Samtidig vil vi fortsat offensivt afsøge vækstmuligheder, så vi igen i 2023 kan levere et solidt resultat til gavn for vores ejere.

2022 var præget af historisk høje priser på blandt andet afgrøder og gødning, hvilket var med til at sikre en ekstraordinær høj toplinje. I det hele taget var 2022 et år, hvor meget lidt gik imod koncernen. Specielt i vores internationale grovvareforretning lykkedes vi med at få de høje priser til at udmønte sig i en markant højere indtjening end tidligere. Det kan tilskrives en stærk organisation, effektivitet og en optimal risikostyring. 

I 2023 kan ikke forventes samme medvind på markederne som i 2022, og de mange forestående usikkerheder sætter sit præg på Danish Agro koncernens finansielle mål for 2023. Vi budgetterer således med et koncernresultat før skat, EBT, på 520 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere, end hvad vi realiserede i 2022.

Vi har i 2022 oplevet stor aktivitet, hvilket også har resulteret i øgede markedsandele inden for en række produkter. Den udvikling forventer vi fortsætter i 2023, og vi ser en omsætning for året i niveauet 54 mia. kr. Det vil være en tilbagegang fra det ekstraordinære 2022, men stadig en stigning på over 10 mia. kr. i forhold til niveauet i 2021.

Vi forventer en soliditet i underkanten af 32 %, som  sikrer en balance, der både giver plads til udvikling af forretningen samt honorering af vores ejere via overskudsudlodning. Strukturelt vil et fokusområde det kommende år være at opnå yderligere synergieffekter i forretningsområdet grovvarer, herunder fusionen af Hedegaard ind i Danish Agro. Derudover er der stort fokus på implementeringen af det nye forretnings- og IT-system AGRO365.