Rekordomsætning i udfordrende år

 • 2019 var på mange måder et rigtig godt år for Danish Agro koncernen. I lyset af sidste års udfordrende høst var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

  Landmændene har kunnet levere afgrøder, der havde et gennemsnitligt udbytte på lidt over middel, og det har været i fine kvaliteter. Det giver nye kommercielle muligheder for koncernen.

  Det var også positivt, at flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.

  Samtidig var 2019 også et meget udfordrende år. Tørken, der ramte hårdt på tværs af vores kernemarkeder i 2018, har haft en større effekt i 2019 end forventet. Derudover er koncernens resultat negativt påvirket fra engangsomkostninger i et associeret selskab. Det afspejler sig naturligvis i vores nøgletal, hvor vi realiserer et resultat før skat på 402 mio. kr.


Finansielle resultater

Danish Agro leverede på en række finansielle mål i et ellers udfordrende år, som var præget af effekter fra tørken i 2018, stort konkurrencepres og engangsomkostninger.

Omsætning
I 2019 realiserede Danish Agro koncernen sin hidtil største omsætning på 35,3 mia. kr., hvilket er 7 % højere end i 2018. Det sker på trods af generelt faldende varepriser og manglende omsætning fra tilkøbte baltiske maskinaktiviteter, der, mod forventning, ikke opnåede godkendelse fra konkurrencemyndighederne i 2019.

Driftindtjening
Også koncernens driftsindtjening (EBITDA) nåede et tilfredsstillende niveau på 1.052 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. bedre end i 2018.

Resultat før skat (EBT)
Resultatet før skat bliver realiseret med 402 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. lavere end sidste år. Det er ikke fuldt ud tilfredsstillende og relaterer sig til en række engangspåvirkninger, der har ramt i 2019. Udover et generelt højt konkurrencepres i det forgangne år har effekterne af tørken fra 2018 påvirket resultatskabelsen højere end forventet. Endelig er koncernens resultat influeret af et meget lavt afkast fra koncernens aktier i den tyske grovvarekoncern Agravis. Det tyske selskab blev i forbindelse med afslutningen af en årelang tysk kartelsag ramt af ekstraordinære omkostninger, som påvirker deres resultat i 2019.

Balance
Via stærkt fokus på styring af pengebindinger er den samlede balance reduceret fra 17,4 mia. kr. til 17,1 mia. kr., hvilket er opnået på trods af stigningen i aktiviteten med 7 %. Samtidig er det lykkedes at sænke den nettorentebærende gæld med godt 500 mio. kr. på baggrund af positive pengestrømme fra driften samt tilbageholdenhed med investeringer.

Egenkapital og soliditet
Koncernegenkapitalen er steget med godt 120 mio. kr. og udgør kr. 5.3 mia. kr. ved årets udgang. Dette sammenholdt med den lavere balance gør, at soliditeten er øget til 30,9 % i forhold til 29,7 % i 2018.

 • Overskudsuddeling

  Bestyrelsen i Danish Agro er tilfredse med at kunne indstille til, at der overføres 35 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne, svarende til 25 % af moderselskabets resultat efter skat. Udlodningen fordeles på basis af årets samhandel.

Hoved- og nøgletal

Koncernens hoved- og nøgletal for 2019 viser den samlede resultatopgørelse og balance samt oversigt over pengestrømsopgørelse og diverse nøgletal.

Hent koncernens hoved- og nøgletal

Digitalisering

Digitalisering fylder mere og mere for landmanden i nutidens landbrug. I Danish Agro mener vi, at vi kan være bindeleddet mellem landmanden og udbyderne af de digitale værktøjer, og at vi besidder de kompetencer, der skal til, for at de digitale værktøjer skaber værdi hos landmanden.

Vi har i Danish Agro koncernen arbejdet intensivt med digitalisering igennem mange år. Som andelsselskab ser vi det som vores forpligtelse at hjælpe den enkelte landmand inden for digitalisering. Vi kender landbruget, og vi kender landmandens behov. Vi har kompetencer, der er i stand til at gennemskue, hvilke typer af digitale værktøjer, der giver værdi for de forskellige typer af landbrug.

Danish Agro koncernens digitaliseringsstrategi indeholder tre fokusområder:

Effektivisering og automatisering af vores interne processer via implementering af harmoniserede og standardiserede ERP-systemer på tværs af koncernen. Det er med til at sikre, at vi IT-mæssigt er effektive og fremtidssikrede.

Implementering af IT-værktøjer der understøtter arbejdet på tværs i koncernen og gør det let for alle medarbejdere at samarbejde, hvilket styrker kommunikationen på tværs og sikrer, at vi får mest mulig synergi mellem de mange kompetencer, koncernens medarbejdere besidder.

Fortsat udvikling af vores kundeportaler og webshops samt intensivering af tiltagene omkring Smart Farming-løsninger, herunder investering i virksomheder som eksempelvis FieldSense og Grainit.

Dygtige specialister sikrer værdi hos landmanden

 • I 2019 har både Danish Agro og Hedegaard gennemført yderligere uddannelse af specialister på de forskellige produktområder og styrket medarbejdernes kompetencer via samarbejds- og udviklingsprojekter inden for landbruget. 

  Et eksempel på dette er udvikling af og forsøg med zinkfri svinefoder, hvor lovgivningen foreskriver, at brug af medicinsk zink i svinefoder skal være udfaset senest i juni 2022. Danish Agro lancerede som de første i Danmark en foderblanding uden zink, som allerede har vist dokumenterede positive resultater i en række kunders E-rapporter.

  Denne udvikling er sket i tæt samarbejde med en række landmænd, hvilket er kendetegnende for både Danish Agros og Hedegaards måde at arbejde på. Vi er ude på bedriften, med i stalden og udvikler besætningen i samarbejde med landmanden og medarbejderne på bedriften.

Optimeret samarbejde i stærkt maskin-setup

Den betydelige størrelse og markedsposition, som Danish Agro koncernens maskindivision har opnået, er til stor gavn for kunderne. De sikres konkurrencedygtige priser samt viden og ekspertise, samtidig med at den enkelte kunde tilbydes en lokal og regionalkendt servicepartner.

Danish Agro koncernen har en strategi om at indgå færre og bredere aftaler med udvalgte redskabsproducenter. Denne strategi har maskindivisionen yderligere realiseret i 2019 med indgåelse af en række nye aftaler. Samtidig har strategien en positiv effekt på dygtiggørelse og specialisering af såvel salgsstaben som servicemedarbejdere og reservedelsspecialister. 

Danish Agro kunne i 2019 annoncere et nyt samarbejde med Spearhead Machinery Ltd., der producerer og tilbyder Europas største og mest professionelle portefølje af roterende klippeudstyr.

De er derudover en betydningsfuld pioner inden for bearbejdning af stubbe og er markedets førende distributør af maskiner til blandt andet afpudsning af græsfrømarker og pleje af grønne områder. Dette samarbejde omfatter Skandinavien og Finland samt i fremtiden også de Baltiske lande.

Gennem de senere år har koncernen opbygget et stærkt samarbejde med tyske CLAAS, og i 2019 blev dette samarbejde yderligere styrket. Danish Agro har siden 2016 haft CLAAS som det primære brand i Danmark, Sverige og Norge, og siden 2017 ligeledes Estland, Letland og Litauen. CLAAS har nu fået den samme position i Finland.

 • En stærk samarbejdspartner

  Danish Agro er den største samarbejdspartner til CLAAS på verdensplan og er fuldt repræsenteret med CLAAS maskinsalg i Skandinavien, Finland og Baltikum. Med stærke grovvareselskaber og maskinaktiviteter i disse syv lande har vi en meget stærk markedsposition som partner til den enkelte landmand.

 • Årsrapporten 2019

  Rekordomsætning i udfordrende år

  I lyset af den udfordrende høst i 2018 var det meget positivt, at høsten 2019 generelt var god i vores kernemarkeder.

  Flere og flere landmænd handler med Danish Agro, hvilket har resulteret i den hidtil største omsætning i koncernens historie på godt 35 mia. kr., svarende til en vækst på 7 % i forhold til 2018.

  Læs årsrapporten 2019

Hovedmål 2020

Med en solid høst i 2019 står Danish Agro koncernen med et godt udgangspunkt ved indgangen til 2020. Vi sætter os igen høje strukturelle og finansielle mål.

Det er vores ambition at sikre finansiel robusthed samt fastholde nuværende markedsstyrke. Det skal ske samtidig med at få udnyttet synergier og trukket maksimal lønsomhed ud af vores bestående aktiviteter i ind- og udland.

Vi vil have konstant fokus på at balancere mellem løbende udvikling af forretningen, så vi møder krav og behov fra det moderne landbrug, samtidig med at vi konstant har fokus på omkostninger og effektivisering.

I 2020 forventer vi en moderat vækst på maksimalt 5 % – der er ikke planer om større akkvisitioner. Væksten vil primært komme fra allerede tilkøbte virksomheder i maskindivisionen, der bliver indregnet fuldt ud i 2020. Vi har på få år opbygget en stærk position inden for maskiner og er i dag aktive i ni lande omkring Østersøen og i Tjekkiet. Geografisk ønsker Danish Agro på sigt at styrke grovvareaktiviteterne særligt i Sverige, Letland og Litauen, hvor vi ser det største potentiale.

 • Selskabsoversigt

  Danish Agros historie går tilbage til 1901, hvor Stevns Andel blev grundlagt. Danish Agro er i dag ejet af 9.000 danske landmænd, og vores vigtigste opgave er fortsat at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder og skabe størst mulig værditilvækst for de landmænd, vi samarbejder med. 

  I dag beskæftiger koncernen cirka 5.000 medarbejdere fordelt i seks forretningsdivisioner og cirka 100 datterselskaber i 16 lande.

  Se selskabsoversigt