Langstrakt tørke gav udfordringer i ellers godt år

En lang tørke fra april til august gav udfordringer for Danish Agro koncernen i et ellers godt 2018.

 • Landmænd på alle koncernens hovedmarkeder rundt om Østersøen har været hårdt ramt af tørken, der blev betegnet som en 100-års begivenhed, og Danish Agro koncernen har derfor realiseret en kornindgang, der ligger cirka 30 % lavere end normalt. Det sætter naturligvis sine spor i årets resultat.

  Rent økonomisk leverede Danish Agro koncernen tilfredsstillende resultater i ti af årets måneder, men havde i august og september kommercielle udfordringer på grund af tørken. Den har betydet, at årets resultat før skat er på 447 mio. kr., hvilket er 166 mio. kr. mindre end sidste år.

Finansielle resultater

Danish Agro koncernen leverede tilfredsstillende resultater i ti af månederne i 2018.

August og september gav en række kommercielle udfordringer på grund af tørken. Tørken har betydet, at årets resultat før skat er på 447 mio. kr., hvilket er 166 mio. kr. mindre end sidste år.

Vi har forsøgt at afbøde de værste effekter gennem øget omkostningsfokus i vores forretning, og vi har hjulpet landmændene via en række tiltag – herunder lempeligere samhandelsvilkår.

OMSÆTNING

På trods af tørken er omsætningen realiseret med 33 mia. kr., hvilket er 1,6 mia. kr. højere end året før – en stigning på 5 %. Det skyldes dels øgede varepriser, men især øget aktivitet i alle koncernens forretningsområder. Generelt har koncernens selskaber på tværs af forretningsområderne øget sine markedsandele, og det er yderst positivt.

SOLIDITET

Koncernens soliditet er realiseret med 29,7 %, hvilket er lidt under niveauet fra sidste år.

EGENKAPITAL

Egenkapitalen er øget til 5,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 263 mio. kr. i forhold til året før.

 • OVERSKUDSDELING

  På trods af udfordringer med tørke i 2018 er bestyrelsen i Danish Agro glad for at kunne indstille til, at der overføres 18 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne svarende til 10 % af årets resultat efter skat, som fordeles på basis af årets samhandel. På grund af koncernens stærke finansielle position

  og solide nøgletal indstilles det at øge udlodningen med ekstra 27 mio. kr. fra de frie reserver til medlemmernes andelskapitalkonti. Denne ekstraordinære overførsel fordeles på basis af samhandel over de sidste fem år. Bestyrelsen indstiller således til, at der sammenlagt udloddes 45 mio. kr. til medlemmerne.

Hoved- og nøgletal

Koncernens hoved- og nøgletal for 2018 viser den samlede resultatopgørelse og balance samt oversigt over pengestrømsopgørelse og diverse nøgletal.

Hent koncernens hoved- og nøgletal
 • Selskabsoversigt

  Danish Agros historie går tilbage til 1901, hvor Stevns Andel blev grundlagt. Danish Agro er i dag ejet af 9.000 danske landmænd, og vores vigtigste opgave er fortsat at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder og skabe størst mulig værditilvækst for de landmænd, vi samarbejder med. 

  I dag beskæftiger koncernen cirka 5.000 medarbejdere fordelt i seks forretningsdivisioner og cirka 100 datterselskaber i 16 lande.

  Se selskabsoversigt

Tørke og historisk lille høst

2018 var et særligt år. Nedbørsmængden var i både foråret og sommeren ekstremt lav i de områder, hvor Danish Agro koncernen er til stede. Det satte sit naturlige præg på årets høst, der overordnet set var ca. 30 % mindre end normalt.

Den varme og tørre sommer udfordrede landbruget i store dele af Europa, og særligt hårdt ramt af tørken var de skandinaviske lande og landene i Østersøområdet. 

Det er et vilkår for landbruget, at vejret er uforudsigeligt og omskifteligt fra år til år, men for 2018 var tørken så udpræget, at lignende forhold ikke er set i mange år.

KVALITETSKORN TRODS TØRKE

Tørken påvirkede årets finansielle resultat, der overordnet set blev lavere end forventet. Resultatet er dog præget positivt af, at samtidig med at årets høst var lille, var den generelt af en rigtig god kvalitet.

Hektolitervægten på kornet var god, det samme var kernestørrelsen, og proteinindholdet var højt. Endvidere var høsten i 2018 tør, hvormed der ikke var udgifter forbundet med tørring af kornet, modsat 2017 som var præget af en meget våd sommer og deraf følgende anvendelse af tørrefaciliteter.

POSITIV UDVIKLING FORTSÆTTER

De vejrmæssige udfordringer er en ekstern faktor, som er vanskelig at gøre noget ved. Vi må blot forholde os til situationen og håndtere den bedst muligt. I Danish Agro har vi gennemført en række tiltag for både at reducere effekterne af tørken for koncernen og for at hjælpe de landmænd, vi samarbejder med. Vi har blandt andet udskudt planlagte investeringer i koncernen og har indført lempeligere samhandelsvilkår for landmændene.

Den positive udvikling, som Danish Agro koncernen i en årrække har været inde i, skal tørken ikke sætte en stopper for, og vi arbejder derfor ufortrødent videre i vores bestræbelser på at være den foretrukne og mest betydende samarbejdspartner for landbruget i Skandinavien og Østersøregionen.

2018 var præget af en ekstraordinær vejrmæssig situation, men det ændrer ikke på, at vi fortsat skal være fuldt gearet til at kunne håndtere en forhåbentlig normal høst i 2019.

Maskinsalg

- En naturlig del af en moderne grovvarekoncern

Også i 2018 har Danish Agro koncernen især rykket sig på sin position inden for maskinhandel, som gør, at vi er i stand til at møde producenterne i øjenhøjde og dermed sikre konkurrencedygtige priser. Vi fokuserer på at udvikle en effektiv struktur i samarbejde med forhandlere og partnere samt at udnytte synergier og viden på tværs af de ni lande, hvor vi nu sælger maskiner.

Det er også baggrunden for, at vi i Danmark sikrede et generationsskifte i maskinforhandleren Traktor & Høstspecialisten A/S gennem opkøb af Kolding Maskinforretning A/S og udnævnelse af ny CEO for begge selskaber, der lægges sammen.

Samtidig er der også i Danmark indgået aftaler med redskabsproducenterne Lemken og Fliegl, hvilket følger koncernens strategi om færre og bredere aftaler med udvalgte redskabsproducenter. I forlængelse af vores køb af 45 % af aktierne i de tre baltiske maskinselskaber AS Konekesko Eesti, SIA Konekesko Latvija og UAB Konekesko Lietuva udnyttede vi i maj 2018 købsoptionen på de resterende 55 % aktier. Købet forventes gennemført i 2019 efter myndighedernes godkendelse. 

Danish Agro er godt på vej til at blive den 3. største distributør af maskiner i Europa med en samlet omsætning på 4,5 – 5 mia. kr.

 • En stærk samarbejdspartner

  Vi er blandt de førende på vores felt, også uden for Danmark, og alt hvad vi gør, gør vi for at være den bedst mulige samarbejdspartner for landmænd, der kræver produkter, serviceydelser og medarbejdere af høj kvalitet.

Et kig frem mod 2019

- Høje finansielle mål for det kommende år

Danish Agro koncernen står stærkt ved indgangen til 2019, hvor vi igen sætter os høje strukturelle og finansielle mål. Tørken fra 2018 vil have en effekt i første halvår af 2019, og de finansielle mål er reguleret i forhold til dette.

Helt overordnet vil fokus være på at sikre finansiel robusthed samt fastholde nuværende markedsstyrke, samtidig med at vi får maksimal lønsomhed ud af vores bestående aktiviteter i ind- og udland. Grundet landbrugets strukturelle udvikling og de vanskelige markedsvilkår skal der være konstant fokus på løbende effektiviseringer, nedskæringer og omkostninger. Samtidig skal vi have blik for løbende at udvikle forretningen med nye produkter og services, der kan skabe synergier og organisk vækst.

Vi forventer ingen større akkvisitioner i 2019, men vi forventer en vækst på 5 %. Det vil ske, når de allerede tilkøbte virksomheder, i særligt maskindivisionen, indregnes fuldt ud samt via svagt stigende markedspriser. I maskindivisionen er vi allerede vækstet betydeligt i Norden og Baltikum i de senere år. Vi er nu etableret i ni lande omkring Østersøen samt Tjekkiet.

Geografisk ønsker Danish Agro på sigt at styrke grovvareaktiviteterne særligt i Sverige, Letland og Litauen, hvor vi ser det største potentiale.

Det tætte strategiske samarbejde og de tætte bånd, vi har med Vestjyllands Andel og tyske Agravis omkring udvikling af vores fælles selskaber, vil fortsat blive vedligeholdt og udbygget.

 • Årsrapporten 2018

  Langstrakt tørke gav udfordringer i ellers godt år

  Rent økonomisk leverede Danish Agro koncernen tilfredsstillende resultater i ti af årets måneder, men havde i august og september kommercielle udfordringer på grund af tørken. Den har betydet, at årets resultat før skat er på 447 mio. kr., hvilket er 166 mio. kr. mindre end sidste år.

  Læs årsrapporten 2018