Flot resultat i et år med høje renter og faldende råvarepriser

 
2023 var et år med mange udfordringer, men trods det blev året et af Danish Agros finansielt bedste nogensinde.

Med kraftigt stigende renter og generelt faldende priser på særligt afgrøder, råvarer og gødning har vi haft en forventet tilbagegang på top- og bundlinje, men trods det er vi lykkedes med at realisere det næstbedste driftsresultat i Danish Agros historie.

Det er en stor præstation af vores knap 5.500 dygtige medarbejdere, som i 2023 har formået at navigere igennem de turbulente forhold og samtidig så frø til fremtidig vækst.

Baggrunden for det flotte resultat er ikke mindst, at vores fire forretningsområder har demonstreret, at de supplerer hinanden godt, mens vores internationale strategi igen i 2023 har vist sin styrke. Samtidig har det kontinuerlige fokus på omkostninger lønnet sig.

Finansielle resultater


Efter et 2022, som var præget af stigende markedspriser og medvind, blev 2023 mere udfordrende. Markedspriserne faldt kraftigt i løbet af 1. halvår 2023 på de fleste varegrupper for herefter at stabilisere sig på det lavere niveau. Via sædvanligt stort fokus på risikostyring er det lykkedes for Danish Agro koncernen at levere et solidt økonomisk resultat, der indfrier årets budgetter og forventninger.

RESULTAT FØR SKAT

Danish Agro koncernen leverer et resultat før skat (EBT) på 543 mio. kr., hvilket er 666 mio. kr. lavere end det ekstraordinære 2022. Det er et meget tilfredsstillende resultat, der overstiger koncernens budgetter og målsætninger for året.

Resultatet er realiseret på trods af vanskelige markedsvilkår med faldende markedspriser samt væsentlig højere renter end budgetteret. I forhold til 2022 er koncernens samlede finansielle omkostninger steget med 207 mio. kr. på grund af det væsentlig højere renteniveau og på trods af faldende rentebærende gæld.

DRIFTSINDTJENING

Danish Agro koncernens driftsindtjening (EBITDA) nåede et højt resultat på 1.432 mio. kr., hvilket er 541 mio. kr. lavere end i 2022, men samtidig 153 mio. kr. højere end 2021. Driftsindtjeningen er den næstbedste i koncernens historie og realiseret over det budgetterede for året.

Det flotte resultat er opnået på baggrund af en fremgang i driftsindtjeningen i forretningsområderne Machinery med 8 mio. kr., Special Feed med 16 mio. kr. og Food med 76 mio. kr.

Grovvareaktiviteterne i Agribusiness har realiseret et væsentligt fald i driftsindtjeningen på 644 mio. kr. Den realiserede driftsindtjening i forretningsområdet Agribusiness på 777 mio. kr. er på niveau med 2021 og dermed tilbage på et mere normalt niveau. Samlet set vidner resultatet om, at Danish Agro koncernen står stærkt med en sund forretning og en god spredning i de fire forretningsenheder.

 

OMSÆTNING

Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en koncernomsætning på 51,2 mia. kr., hvilket er 13 % lavere end i 2022. Faldet i omsætningen vidner om de væsentlig lavere priser på afgrøder, gødning og råvarer, et markant lavere høstudbytte i 2023 i hele vores markedsområde samt en griseproduktion, der er faldet markant i såvel Danmark som Europa. Omsætningen er steget med 16 % i forhold til 2021, hvilket indikerer, at Danish Agro koncernen har fastholdt eller øget markedspositionen.

BALANCE OG PENGESTRØM

Den samlede balance er realiseret med 21,1 mia. kr. mod 22,8 mia. kr. i 2022. Faldet udgør 1,7 mia. kr. eller 8 %. De generelt lavere priser på afgrøder, gødning og råvarer er den primære årsag hertil. Herudover har høsten i 2023 i vores markedsområde været væsentligt under tidligere år, hvilket ligeledes påvirker lagrene, der samlet er reduceret med 1,4 mia. kr. eller 15 %. Den nettorentebærende gæld udgør 8,7 mia. kr. imod 9,5 mia. kr. ultimo 2022. Faldet i den nettorentebærende gæld på 0,7 mia. kr. har haft positiv effekt på årets renteomkostninger og dermed modvirket det høje renteniveau. 

Pengestrømmen fra koncernens driftsaktiviteter udgør 1,1 mia. kr. imod minus 0,5 mia. i 2022. Det er primært den faldende binding i varelagre samt tilgodehavender, der sammen med driftens likviditetsvirkning er meget positiv i 2023.

EGENKAPITAL OG SOLIDITET

Koncernegenkapitalen er steget med 158 mio. kr. og udgør 6,9 mia. kr. ved årets udgang. Den øgede egenkapital samt den faldende koncernbalance medfører, at soliditeten stiger til 32,8 % mod 29,6 % sidste år. Soliditeten på 32,8 % er det historisk højeste niveau og nærmer sig hastigt vores langsigtede mål på 35 %.

Overskudsudlodning

Der udloddes 43 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne, svarende til 25 % af moderselskabets resultat efter skat.

Organisationsdiagram

Danish Agro koncernen består af 6 divisioner og mere end 100 selskaber, der indenfor forskellige ekspertiseområder servicerer den moderne landmand.
HENT PDF

Hoved- og nøgletal

Se den samlede resultatopgørelse og balance samt oversigt over pengestrømsopgørelse og diverse nøgletal.
HENT PDF

Danish Agro i tal

Strategisk fokus 2024+

I Danish Agro koncernen arbejder vi hver dag for at skabe værdi for hver enkelt af de landmænd, vi samarbejder med. Dette hovedfokus danner udgangspunkt for vores fem definerede strategiske fokusområder:

UDVIKLING, INNOVATION OG SAMARBEJDE
I samarbejde med landmænd og øvrige aktører skal vi indrette vores organisation samt udvikle nye produkter, så vi skaber værdi for vores kunder.

DIGITALISERING
Vi skal sikre vores eget digitale setup samt at de produkter, vi udvikler, skaber værdi på bedrifterne. Samtidig skal vi sikre en meget høj grad af IT-sikkerhed.

PROTEINER OG PLANTEBASEREDE FØDEVARER
Vi skal tage del i udviklingen af nye, plantebaserede fødevarer. Samtidig skal vi fremtidssikre en ansvarlig proteinforsyning til fødevareproduktion og tage del i udviklingen af nye proteinprodukter.

GRØN OMSTILLING
Vi skal indgå i samarbejder og hjælpe landmændene med løsninger og ydelser, så de i endnu højere grad kan deltage aktivt i den grønne omstilling og samtidig skabe gode økonomiske resultater.

FREMTIDENS MEDARBEJDERE
Vi skal tage ansvar for at formidle landbrugsbranchens fantastiske samfundsbidrag og potentiale til fremtidens medarbejdere. Vi skal både kunne tiltrække nye kompetencer og udvikle de dygtige medarbejdere, vi allerede har.

Hovedmål 2024

Danish Agro koncernen står stærkt finansielt, strategisk og organisatorisk ved indgangen til 2024. Vores fokus bliver at udbygge vores position og fortsat at være en værdiskabende partner for de landmænd, vi samarbejder med.

I 2024 har koncernen fortsat stort fokus på styring af omkostninger og risiko. Det er afgørende for, at vi fastholder vores position i markedet og realiserer økonomiske nøgletal, der gør det muligt at videreudvikle forretningen til gavn for de landmænd og øvrige partnere, vi samarbejder med. De kommercielle udfordringer har i 2023 været betragtelige, og de orventes at fortsætte ind i 2024. Som eksempel opleves volatile markeder, geopolitisk uro og følgende høje fragtrater, højt renteniveau, en mulig forestående recession og faldende animalsk produktion. Disse forhold er taget i betragtning for målene for 2024. Vi budgetterer således med et koncernresultat før skat (EBT) på 520 mio. kr., hvilket er på niveau med, hvad koncernen realiserede i 2023.

Koncernen oplevede i 2023 markante prisfald på de varer, som vi handler mest. Hvordan markedet udvikler sig i 2024 er umuligt at spå om, men vi budgetterer med et prisniveau i samme niveau i 2024 og forventer en omsætning for året i niveauet 48 mia. kr. Det vil være en tilbagegang fra 2023, hvilket blandt andet skyldes, at toplinjen vil blive påvirket af, at høstudbyttet i 2023 var på et niveau under gennemsnittet i vores markedsområde.

Vi forventer at øge soliditeten til niveauet 34 %. Det sikrer en balance, der både giver plads til udvikling af forretningen samt honorering af vores ejere via overskudsudlodning.

Kommercielt ser vi fortsat store muligheder i at foretage strategiske investeringer i den grønne omstilling – herunder energiproduktion, plantebaserede fødevarer og digitale værktøjer, der er et godt bindeled mellem koncernens forskellige forretningsområder.

Strukturelt vil et fokusområde det kommende år være at opnå yderligere synergieffekter på tværs af koncernen samt tiltrækning og udvikling af talent blandt medarbejdere. Derudover er der stort fokus på den videre udrulning af koncernens forretnings- og IT-system AGRO365.