Hidtil højeste omsætning og bedste resultat i udfordrende år

 
2021 var et rigtig godt år for Danish Agro koncernen, der realiserede den hidtil højeste omsætning og det bedste resultat nogensinde for koncernen.

Datterselskaber på tværs af alle forretningsområder har taget markedsandele og leveret solide resultater. Det er meget positivt. Ikke mindst i lyset af udfordringerne med hackerangreb og corona, som pressede organisationen i 2020. Det er godt at se, at alle medarbejdere igen i 2021 har stået sammen med stort engagement. 

Det stærke resultat er realiseret i et år med flere kommercielle udfordringer, hvor det blandt andet er positivt, at vi har formået at håndtere ekstraordinært volatile markeder. Det har krævet fuld fokus på risikostyring. Samtidig har forsyningssikkerheden været under pres på grund af flere faktorer, herunder corona, gas- og oliepriser samt fragtudfordringer. Her er det også lykkedes at sikre forsyning til vores kunder gennem året.

2021 var året, hvor vi fik indfriet stærke strukturelle mål for koncernen, og som vil have stor betydning for koncernens videre udvikling. Vores position i Danmark er betydeligt styrket med overtagelsen af Himmerlands Grovvarer, der i 2021 blev fuldt integreret i Danish Agro.

Finansielle resultater


I 2021 leverede Danish Agro flotte finansielle resultater på trods af, at det var et år præget af store prisudsving i markedet og logistikudfordringer som følge af corona-pandemien.

RESULTAT FØR SKAT

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet overstiger koncernens budgetter og målsætninger for året og er meget tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af den betydelige volatilitet på priser, som året har været præget af.

OMSÆTNING

Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en rekordhøj omsætning på 44,0 mia. kr., hvilket er 11,6 % højere end i 2020. Stigningen i omsætningen vidner om en værdimæssig god høst i 2021 og en mængde- og prismæssig stigning på både afgrøder, gødning og råvarer.

Også koncernens salg af maskiner har oplevet fremgang i 2021. På trods af de logistikudfordringer, som corona-pandemien har medført, er det i koncernen lykkedes at sikre forsyningssikkerheden til vores kunder samt fastholde vores markedsandele.

DRIFTSINDTJENING

Danish Agro koncernens driftsindtjening (EBITDA) nåede det hidtil højeste resultat på 1.279 mio. kr., hvilket er 148 mio. kr. bedre end i 2020. Det flotte resultat vidner om, at Danish Agro koncernen står stærkt med en sund forretning og en positiv udvikling. Der er stor tilfredshed med resultatet, idet en sund driftsindtjening udgør et afgørende mål for koncernen.

BALANCE

Den samlede balance er realiseret med 19,8 mia. kr. mod 17,2 mia. i 2020. Dette skyldes primært de generelt højere priser på afgrøder, gødning og råvarer samt logistikudfordringer i forbindelse med corona-pandemien, hvorfor ordrer ikke er blevet afviklet, og lagerbeholdningen hermed er højere end budgetteret. Samtidig har lagerbeholdningen generelt været højere end normalt netop for at øge forsyningssikkerheden til vores kunder.

EGENKAPITAL OG SOLIDITET

Koncernegenkapitalen er steget med 424 mio. kr. og udgør 5,8 mia. kr. ved årets udgang. Den store stigning i balancen medfører, at soliditeten falder til 29,1 % mod 31,0 % sidste år.

OVERSKUDSUDLODNING

Bestyrelsen i Danish Agro indstiller til, at der overføres 128 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne.

Organisationsdiagram

Se selskabsoversigten for Danish Agro koncernens mere end 100 datterselskaber i 2021.
HENT PDF

Hoved- og nøgletal

Se den samlede resultatopgørelse og balance samt oversigt over pengestrømsopgørelse og diverse nøgletal.
HENT PDF

Årsrapporten 2021

2021 var et rigtig godt år for Danish Agro koncernen, der realiserede den hidtil højeste omsætning og det bedste resultat nogensinde for koncernen.

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 649 mio. kr., hvilket er 157 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet før skat er realiseret på baggrund af en rekordhøj omsætning på 44,0 mia. kr., hvilket er 11,6 % højere end i 2020. Stigningen i omsætningen vidner om en værdimæssig god høst i 2021 og en mængde- og prismæssig stigning på både afgrøder, gødning og råvarer.

Hovedmål 2022

Danish Agro koncernen står økonomisk stærkt ved indgangen til 2022. Vores fokus vil også det kommende år være på at forblive en konkurrencedygtig partner for de landmænd, vi samarbejder med, samtidig med at vi er opmærksomme på at håndtere en række kommercielle udfordringer.

I 2022 bliver det et stort fokus at forbedre vores økonomiske nøgletal, så vores udgangspunkt for den videre udvikling af forretningen er stærkest mulig. Vi skal leve op til den moderne landmands ønsker og behov, samtidig med at vi sikrer balancen mellem finansiel robusthed og fremtidigt forretningspotentiale.

De kommercielle udfordringer var i 2021 højere end sædvanligt, og det samme vil forventeligt gøre sig gældende i 2022. Som eksempel opleves ekstraordinært volatile markeder samt stigende fragtrater og energiomkostninger, ligesom forsyningssikkerheden løbende udfordres. Disse forhold tages i betragtning i Danish Agro koncernens finansielle mål for 2022. Vi budgetterer således med et koncernresultat før skat, EBT, på 500 mio. kr., hvilket er lavere, end hvad vi realiserer i 2021, og som skyldes de vanskeligt forudsigelige markedsforhold. 

Vi har i 2021 oplevet en god aktivitet, hvilket også har resulteret i øgede markedsandele indenfor en række produkter. Den udvikling forventer vi fortsætter i 2022, og vi ser en omsætning for året i niveauet 42 mia. kr.

Vi forventer ligeledes at øge soliditeten til niveauet 32 %, som sikrer en balance, der både giver plads til udvikling af forretningen samt honorering af vores ejere via overskudsdeklarering.